Відбулося засідання Вченої ради ТХІ

Відбулося засідання Вченої ради ТХІ

Відбулося засідання Вченої ради ТХІ

 

16 лютого проведено чергове засідання Вченої ради, на якому розглянуто важливі питання забезпечення освітнього процесу та затверджено окремі локальні акти, що регламентують освітню діяльність інституту.

Представляючи доопрацьоване Положення про бібліотеку ТХІ, бібліограф Микола Городецький зазначив, що бібліотека є навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким підрозділом, який входить до складу навчально-виховного відділу ТХІ, який забезпечує навчальною та богословською літературою навчально-виховний процес інституту.Керівництво бібліотекою здійснює бібліограф, який підпорядковується проректору з навчально-виховної роботи та є членом Вченої ради ТХІ.

Проректор з навчально-виховної роботи Марина Ашихміна представила до уваги членів Вченої ради Положення про заліково-екзаменаційну сесію ТХІ, яке визначає загальні положення проведення заліково-екзаменаційної сесії, умови допуску здобувачів до сесії, оформлення результатів сесії, особливості організації сесії для студентів заочної форми навчання. Положенням унормовано процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначено порядок оскарження контрольних заходів та їх повторного проходження.

Результати заліково-екзаменаційної сесії студентів 1 та 2 курсу денної форми навчання за І семестр 2022/23 навчального року представила Завідувач кафедри Богослов’я Надія Ружина. Доповідач зазначила, що усі студенти успішно склали заліково-екзаменаційну сесію (4 заліки та 3 екзамени для студентів 1 курсу та 4 заліка та 2 екзамена для студентів 2 курсу). Академічної заборгованості у студентів немає.

Віталій Марюхно прозвітував за інформаційне наповнення офіційного веб-сайту інституту за 2022 рік. Протягом звітного періоду постійно тривала робота над інформаційним та документальним наповненням основних розділів сайту: у розділі «Абітурієнту» розміщено Правила прийому до інституту у 2022 році, документи приймальної комісії, вимоги до мотиваційного листа, рейтингові списки вступників; у розділі «Студенту» знаходиться освітньо-професійна програма, анотації вибіркових дисциплін, електронна форма вибору дисципліни за роками навчання, щотижневий розклад навчальних занять та розклад сесій; до розділу «Ліцензія та акредитація» постійно вноситься та оновлюється інформація, пов’язана з ліцензійною діяльністю закладу освіти. Також протягом 2022 року основна діяльність навчального закладу висвітлювалася у розділі новин.

Положення про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці у ТХІ представила проректор з навчально-виховної роботи Марина Ашихміна, яка ознайомила членів Вченої ради з основними положеннями документу, що визначає порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання, які: переводяться з інших закладів вищої освіти; бажають продовжити навчання на наступному рівні вищої освіти або одночасно навчатися за двома освітніми програмами; продовжують навчання після академічної відпустки або повторного навчання; поновлюються на навчання після відрахування; мають оцінювання дисциплін, які вивчались у попередніх закладах освіти. Перезарахування дисциплін може бути проведено: одноосібним рішенням проректора з навчально-виховної роботи; рішенням проректора з навчально-виховної роботи за погодженням із завідувачем відповідної кафедри; рішенням експертної комісії.

Про проведення конкурсного відбору на посаду старшого викладача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін доповіла відповідальна за проведення конкурсного відбору Наталія Марюхно. Доповідач зазначила, що відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників у ТХІ у період з 05 грудня 2022 року по 09 лютого 2023 року проведено відповідний конкурсний відбір. Рішенням конкурсної комісії переможцем конкурсу визнано Стрижачука Ф. В.