Положення про академічну мобільність
Положення про силабус навчальної дисципліни
Положення про духовно виховну роботу
Положення про академічну доброчесність
Освітньо-професійна програма
Місіонерське твердження
Положення про порядок опитування студентів
Положення про проєктні групи ТХІ
Положення про оплату навчання
Положення про навчання людей з особливими потребами
Положення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних
Положення про порядоку реалізації студентами права на вільний вибір
Етичний кодекс ТХІ
Колективний договір ТХІ
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіти
Положення про практику студентів
Положення про порядок відрахування, поновлення та переведення студентів
Положення про разробку та реалізацію освітніх програм
Положення про порядок оцінювання знань
Положення про організацію та проведення фахових випробувань
Положення про освітній процес
Положення про індивідуальний навчальний план студента
Положення про порядок відпрацювання пропущених занять
Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів
Положення про щорічне оцінювання педагогічних працівників
Положення про змішане навчання
Правила внутрішнього розпорядку
Положення про внутрішнє забезпечення якості
Положення про кваліфікаційні роботи
Положення про студентське самоврядування
Положення про Вчену раду
Положення про вільний вибір навчальних дисциплін
Положення про відрахування поновлення переведення студентів